Stadskernvernieuwing

DDS blijft ijveren voor een goede verdeling van diverse woonvormen met een maximaal behoud van de open ruimte.  Daar waar wij kunnen, geven wij grote aandacht aan kwaliteitsvolle en betaalbare woningen.  De Ezeldijksite, een privaat initiatief, is volop in ontwikkeling.  Maar er zijn ook nog de stationsomgeving, de site Hasseltsestraat en de Slachthuissite (in uitvoering).  Alles samen is hier plaats voor ongeveer 1000 nieuwe wooneenheden  die de volgende jaren gerealiseerd kunnen worden.Op de slachthuissite zijn nu eveneens twee projecten in uitvoering: het privaatproject De Beel met 50 appartementen en het project Koeveld dat de stad samen met de firma Willemen realiseert. Het project Koeveld wordt een project  met veel open groene ruimte en aandacht voor ontmoetingsplaatsen.  In het project Koeveld gaat het om 12 woningen, 35 appartementen en een ruimte voor een buurtwinkel. 

Sociale woningen met oog voor iedereen

De sociale huisvestingsmaatschappij Diest Uitbreiding is in volle expansie. Na een lange voorbereiding werd de wijk Bergveld – De Ren, onderaan de Kloosterberg, in 2014 afgewerkt. Diest Uitbreiding heeft een werkingsgebied bestaande uit de gemeenten Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Kortenaken en Bekkevoort. Binnen het hele werkingsgebied worden een tiental nieuwe projecten opgestart waardoor het woningaantal tegen 2019 op 1.000 wooneenheden komt. Hierdoor zullen de wachttijden sterk ingekort worden. In Diest gaat het om het project Badstraat (afgewerkt), Schaffensestraat (Ezeldijk) en Rasopveld.
Planmatig worden eveneens de bestaande wooneenheden gerenoveerd. Isolatie van de gevels en de daken, meer comfort in badkamers en keukens, energievriendelijke verwarming.

NMBS Station Diest

Herwaardering Stationsomgeving

De bouw van de eerste 70 wooneenheden (werken zijn gestart) moet een impuls geven aan de stationswijk. In afwachting van de ontwikkeling van een nieuwe pendelparking door de NMBS, werd ondertussen de huidige pendelparking grondig gerenoveerd en uitgebreid met 120 plaatsen.
Een nieuwe verkeersstudie wordt opgemaakt. Het bestaande verkeersonderzoek dateert immers van 2013 en was aan actualisatie en uitbreiding toe. Dat is nodig omdat het aantal treinreizigers de laatste jaren sterk gestegen is.De bouw van een nieuw busstation voor De Lijn krijgt stilaan vorm. De eerste plannen hiervoor zijn concreet ingediend.

Diest Demert

Zondag 4 september 2016. Nog nooit zoveel volk bij elkaar gezien in Diest. De laatste keer dat er zoveel volk was in de stad was bij de bevrijding, zei een oudere man. Er kwamen massa’s mensen naar de binnenstad. Niet alleen van Diest maar eveneens vanuit de heel brede regio waren ze gekomen om de Demer terug door Diest te zien stromen. En misschien ook wel de eendjes. Want de campagne die de Lions gevoerd hadden voor hun eendjesrace was niet te evenaren.
Het heeft lang geduurd. 4 jaar hebben de werken geduurd, lag de binnenstad open, maar het resultaat mag er best zijn. Het was niet gemakkelijk, niet iedereen stond in het begin achter dit project. Maar met de vordering van de werken steeg ook het draagvlak. Veel mensen kwamen de werken volgen en de Diestenaar werd enthousiaster. Op 4 september 2016 werden de laatste twijfelaars overtuigd. Het was een prachtig feest.
Met heel veel dank aan al diegene die hieraan meegewerkt hebben. Diest heeft zich langs haar mooiste kant laten zien. Veel mensen hebben ons gezegd dat ze fier waren Diestenaar te zijn. En daar doen we het voor. Dat de huidige en de toekomstige Diestenaars graag in hun stad wonen, er zich thuis voelen, hun stad graag willen tonen aan anderen. Een bijzondere dank gaat naar het geduld van de bewoners in de gerenoveerde straten en pleinen. Maar ook naar de uitvoerders die soms in barre weersomstandigheden de klus klaarden.

Diest Demer Diest Demer

Een nieuwe toekomst voor de citadel

In de zomer van 2011 verdwenen de laatste militairen uit de citadel van Diest. De stad kocht de site en maakte een masterplan voor de toekomst. De twee belangrijkste uitgangspunten zijn de versterking van de relatie met de stad en de invulling van het vroegere stadsbastion.
De bestaande gebouwen kregen ondertussen een invulling. Zo hebben de vzw De Lift, de Koninklijke Diestse Turnkring en de Hagelandse Academie voor Beeldende Kunst onderdak gevonden in de citadel. Ook andere verenigingen vonden hun weg naar de citadel. Bovendien worden er in deze unieke omgeving regelmatig activiteiten georganiseerd zoals Citadel'Arte, Circus Ronaldo, Klankenstroom ...
Naar de toekomst toe kan de site een plaats worden voor sport, recreatie, cultuur, muziek, educatie, evenementen, voor vele Diestse verenigingen, voor vernieuwende initiatieven… DDS zal deze zone verder ontwikkelen in overleg met de Diestenaars.

Begijnhof heeft beheersplan

Het begijnhof is één van de pareltjes van Diest en het is tevens Unesco wereld-erfgoed. Hierdoor zijn er strenge voorwaarden bij verbouwingen en/of andere werken.
De Vlaamse overheid keurde in 2016 het beheersplan voor het begijnhof in Diest goed en dat blijft in deze vorm 20 jaar geldig. Hierdoor kan de Vlaamse overheid subsidies geven.
Alle woningen op het begijnhof, met uitzondering van 1, zijn eigendom van het OCMW. Ondertussen werden al enkele woningen in een langdurige erfpacht gegeven aan particulieren die zelf de nodige verbouwingen zullen organiseren. De erfpachten lopen over termijnen van 33/66 jaar. Het systeem van erfpacht zorgt ervoor dat de begijnhofwoningen vlot gerenoveerd worden en dat terwijl de finale eigendom bij het OCMW blijft.

Ruimte voor bedrijven

Op het grondgebied Diest komt er extra bedrijfsruimte bij voor in totaal 52 ha. De uitbreiding met 32 ha van het industrieterrein in Webbekom-Noord en Webbekom- Zuid is goedgekeurd. Aan de Leuvensesteenweg komen er 20 ha bij. In de stationsomgeving is ruimte voorzien voor kantoren en arbeidsintensieve activiteiten.
Dit is een belangrijke impuls voor de werkgelegenheid en de welvaart van onze stad en regio.

Verenigingen en vrijwilligers

Het Diestse verenigingsleven bruist en heeft een rijk en divers aanbod. DDS wil dit zeker mee blijven ondersteunen en promoten.
De grenzeloze inzet van vrijwilligers in verenigingen en organisaties is van onschatbare waarde. Met een duidelijk en uniform vrijwilligersbeleid en via ondersteuning wil DDS deze gemotiveerde mensen naar waarde schatten.

Diest leeft

Niemand zal ontkennen dat er sinds geruime tijd een frisse wind waait door Diest. Traditionele activiteiten werden in een nieuw kleedje gestoken. De vernieuwende initiatieven maken onze stad aangenamer om in te wonen en tegelijk aantrekkelijker voor bezoekers.
Interessante plaatsen zijn dikwijls een inspiratie om leuke dingen te doen. Park Cerckel heeft zijn Retro Jardin, de citadel de Zichtbar, Citadel’Arte, Gladiator-run, het Foodtruckfestival, de aankomst van de wielerkoers ‘Dwars door het Hageland’. Maar ook de binnenstad met de Supermercado en de Ladies City Deluxe ademt frisheid uit. Kunstkaai ging niet meer door op de Kaai, maar deed veel mensen terug het Verstappenplein herontdekken.

Nieuw dak voor ontmoetingshuis de Ketel Kaggevinne en Schaffen

Het ontmoetingscentrum De Ketel te Kaggevinne heeft herhaaldelijk te kampen met ernstige lekken aan het dak. De diverse oplapbeurten boden niet het gewenste resultaat. Het bestaande dak is bovendien niet geïsoleerd. Beide problemen werden aangepakt.
In de loop van 2019 zal ook het ontmoetingscentrum Scaffnis een volledig nieuw dak krijgen.

In Deurne werd een extra pand aangekocht naast het huidige ontmoetingscentrum SOK. Dit moet het makkelijker maken om een totaalvisie uit te werken voor het ontmoetingscentrum in Deurne.

Repetitieruimtes en petanquebanen op citadel

Jong muzikaal talent kan voortaan op de citadel terecht. De stadsdiensten bouwden er een repetitiebox. De repetitiebox is voorzien van een drumkit , 4 vaste zangmonitors, een mengtafel, 4 zangmicro's, 4 microstatieven. De verhuring verloopt via de jeugddienst en groepen kunnen er elke dag terecht.
In de overdekte loods naast de repetitiebox werden door de stadsdiensten petanquebanen aangelegd. Dit maakt de vele petanqueliefhebbers minder afhankelijk van de weergoden.

Onderhoud wegen en voetpaden

Het stadsbestuur blijft investeren in het onderhoud van de wegen. Jaarlijks wordt er 450 000 Euro aan onderhoud besteed. De voorbije jaren werden al heel wat straten vernieuwd. De volgende jaren staan er nog heel wat straten op het programma.
Bovendien is er vanaf 2017 bijkomend een onderhoudsbudget van 100 000 Euro per jaar voor het herstellen en verbeteren van de voetpaden.

Rioleringen en fietspaden: twee vliegen in één klap

De modernisering van het rioleringsnetwerk blijft een uitdaging. In samenwerking met Aquafin worden een aantal knelpunten weggewerkt. Bij de aanleg van nieuwe rioleringen wordt rekening gehouden met de Europese verplichting tot scheiding van regenwater en afvalwater.
Bij uitvoering van de werken vernieuwen we tegelijk het wegdek en leggen wij fietspaden of fietssuggestiestroken aan waar mogelijk. Ook andere verkeersremmende maatregelen worden in de woonwijken voorzien.
Enkele grotere projecten zijn de Klappijstraat/Rodestraat, Kelbergenstraat, Halensebaan, Langeberg, ...

 

Diest Waterbeheersing

Wateroverlast verder aangepakt

Naast de belangrijke meerwaarde in het kader van de stadsrenovatie en de toeristische aantrekkelijkheid biedt de open Demerbedding heel wat extra kansen voor de stockage en de afvoer van regenwater. Ondertussen werd de capaciteit van het Webbekoms Broek aanzienlijk uitgebreid. De dijken van het buitenbekken werden verhoogd waardoor er heel wat meer opvangcapaciteit gerealiseerd werd.
Via erosieprojecten worden gebieden aangepakt die zorgen voor plaatselijke modder- en wateroverlast. Door de aanleg van houthakseldammen, wilgenteendammen, grasstroken, bufferbekkens…willen we erosieproblemen voorkomen. Voorbeelden zijn de Diesterestraat, Cauwberg, Romblokstraat, Rothstraat, Bergveld de Ren, Papenbroek, Postbaan …
De landbouwers hebben hierin een belangrijke bijdrage. Wij blijven inzetten op deze aanpak. Zo is men momenteel volop bezig met de uitwerking van een dossier op Lammerdries.

Eerste IBA's (Individuele Behandeling van Afvalwater) in Diest

In de stad Diest werd in 2016 een eerste systeem geplaatst voor de ‘individuele behandeling van afvalwater’, een IBA. Dit is een systeem dat het huishoudelijk afvalwater van één huisgezin zuivert en is verplicht op de meest afgelegen zones waar geen aansluiting op de riolering mogelijk is.
Ecologisch en economisch is het niet altijd rendabel om, zeker in landelijk gebied, alle woningen aan te sluiten op de riolering. Daarom zijn er in het verleden door het Vlaams gewest zoneringsplannen goedgekeurd waarop is vastgelegd waar riolering komt en waar individuele waterzuivering verplicht wordt.
In Diest gaat het in totaal om 200 woningen die hun afvalwater individueel moeten zuiveren. Deze woningen liggen in de meest kwetsbare gebieden van de stad, meestal dicht bij waterlopen, rechtstreeks lozend op oppervlaktewater, of dicht bij natuurgebieden. Jaarlijks voorziet de Stad Diest de plaatsing van een 15-tal IBA’s zodat tegen 2021 de eerste 86 IBA’s operationeel zijn.  De overige reeks IBA’s wordt nadien geplaatst.

Kinderopvang

Voor DDS Diest is een goede kinderopvang belangrijk. De vorige jaren werden de opvangmogelijkheden fors uitgebreid. De Kliek kwam erbij in de binnenstad en aan de Kloosterberg bouwde het OCMW het nieuwe Kevertje. Verder werden scholen via subsidies aangemoedigd om naschoolse opvang te organiseren zodat de eerste opvang in de scholen zelf kan gebeuren, zonder veel verplaatsingen en kort bij de woonplaats. De vernieuwing en de uitbreiding van ‘t Kliekske in Deurne, Schaffen Vleugt, Molenstede en Schaffen zorgden bovendien voor meer veiligheid en toegankelijkheid.

Nieuwe kleuterschool in Molenstede

In Molenstede wordt een nieuwe kleuterschool bijgebouwd. De werken zijn volop aan de gang. Daarnaast zal de huidige kleuterschool verbouwd worden.
Naast een kleuterschool, zal de nieuwbouw een half ondergronds gedeelte bevatten waar een polyvalente ruimte in wordt ondergebracht. Deze ruimte kan gebruikt worden door de vele actieve verenigingen uit Molenstede.

Kleuterschool Molenstede

Sportinfrastructuur verbeteren

Het sanitair en de kleedkamers in het Warandestadion werden volledig vernieuwd. Een 500-tal zitjes van de zittribune worden vervangen door nieuwe exemplaren. Het stedelijk zwembad werd aangepakt om aan de nieuwe Vlarem II normen te voldoen. De oppervlakte van het peuterbad werd uitgebreid tot een zo groot mogelijke oppervlakte.
De volgende jaren zullen we een masterplan opmaken ifv sportinfrastructuur in Diest. We willen immers visie ontwikkelen hoe we hiermee in de toekomst zullen omgaan. Ondertussen zullen we aandacht blijven besteden aan de verbetering van de Diestse sportinfrastructuur, zowel in het centrum als in de deelgemeenten.

Speelpleinwerking Dassenaarde bouwt nieuw vakantiepaviljoen

Speelpleinwerking Dassenaarde bezorgt kinderen van 4 tot 14 jaar iedere zomer een fijne vakantie in de natuur. Ze knutselen, bouwen kampen, verkleden zich en het ‘buiten spelen’ staat centraal. Gemiddeld bereiken ze iedere zomer 900 kinderen.  Achter de speelpleinwerking zit een enthousiaste ploeg die zich vrijwillig inzet op elk niveau van de organisatie.
In 2010 werden de oorspronkelijke lokalen aan de Asdonkstraat in Molenstede afgekeurd. Zij voldeden niet meer aan de voorschriften wat betreft veiligheid, comfort en hygiëne. De speelpleinwerking kon in tussentijd terecht bij de voetbalclub VVV. Een stuurgroep ging op zoek naar de nodige fondsen voor de bouw van een nieuw vakantiepaviljoen.
Het nieuwe vakantiepaviljoen voor natuur-educatieve en sociaalpedagogische activiteiten wordt opgetrokken op de oorspronkelijke locatie in Molenstede.  Om deze plannen te realiseren, is er 496 000 Euro nodig. Het stadsbestuur voorziet 252 000 Euro. De rest zak de vereniging zelf trachten te verzamelen.
In de zomer van 2017 opende de nieuwe lokalen haar deuren en kon de speelpleinwerking de kinderen terug ontvangen in haar nieuwe gebouw

Digitale dienstverlening

In de toekomst kan je als burger altijd en overal terecht bij het digitaal loket van de stad. De stad zal stapsgewijs overgaan tot de digitalisering van de bevolkingsregisters. Door al deze gegevens in te scannen, verhogen we het gebruiksgemak aanzienlijk en kunnen we een betere dienstverlening bieden. De inwoner kan nu reeds tal van documenten digitaal opvragen.

Elektronische informatieborden

In Diest en in elke deelgemeente plaatste het stadsbestuur elektronische informatieborden om zowel inwoners als bezoekers te informeren:
- Schaffen – Sint-Hubertusplein
- Deurne – aan de Gemeentelijke Basisschool kruising Hasseltsebaan en Meilrijk
- Molenstede – Dorpsstraat aan het ontmoetingscentrum het Molenhuis
- Webbekom – langs de Halensebaan / Eduard Robeynslaan.
- Kaggevinne – aan de kerk
Naast de algemene informatie, zullen plaatselijke activiteiten door de verenigingen vermeld kunnen worden. Met deze borden wil het stadsbestuur zowel inwoners van de deelgemeenten als bezoekers aan de stad Diest snel en correct informeren over (stads-)activiteiten en nuttige mededelingen verspreiden.

Diest gratis WIFI

Gratis WIFI op de Grote Markt en Kaai

Publieke wifi speelt een belangrijke rol, nu en in de toekomst.
Op de Grote Markt en Kaai van Diest is er Gratis Wifi aanwezig.
Publieke wifi stelt iedereen in staat om op het internet te surfen, te chatten en te mailen. Dat is alvast een voordeel voor de gebruikers en een extra troef voor het toeristische hart van de stad.
Maar Publieke wifi verzamelt terzelfdertijd ook heel wat informatie over het publiek dat zich in de wifi-zone bevindt. De data die via publieke wifi verzameld worden, worden daarom best door een openbaar bestuur beheerd.

Vernieuwende sociale projecten

Verschillende nieuwe sociale projecten worden ondertussen uitgevoerd. Het sociaal restaurant Beverbeekhuis (in de wijk Poelske) is een feit en vult een leemte die er zeker was. Proficiat aan de verschillende initiatiefnemers. Iedereen is trouwens welkom in dit sociaal restaurant.
Het project van de sociale kruidenier zal niet lang op zich laten wachten. Hier kunnen Diestse inwoners terecht om tegen verlaagde prijzen essentiële voeding aan te kopen.
Er werd door het ocmw een nieuw dienstencentrum ingericht in de voormalige kantoren van Diest Uitbreiding in het paviljoen naast het ziekenhuis in de Hasseltsestraat. Senioren kunnen hier met heel veel vragen en hun vrije tijd terecht. Elke senior is er hartelijk welkom.
De poetsdienst en de zorgdienst van het ocmw maakten een nieuwe doorstart zodat de dienstverlening aan de inwoners blijft bestaan.

Nieuw KLJ lokaal in Deurne

De bouwvergunning voor het nieuwe KLJ lokaal is afgeleverd.
De nieuwe vzw Open Deur!ne, de jongeren en leiding van de jeugdbeweging hebben al hard gewerkt om de nodige middelen samen te krijgen.

Website Open Deur!ne

Nieuwe speeltuigen in speeltuintje Pannehoeve/Valkhoeve

Zowel de kinderen zelf als de ouders en grootouders kunnen voortaan genieten van het vernieuwde speeltuintje.
Nu er ook banken geplaatst zijn is het steevast een stopplaats voor mensen die in de buurt wonen.