Projecten

Stadskernvernieuwing

DDS blijft ijveren voor diverse woonvormen met een maximaal behoud van de open ruimte. Tegelijk wensen we de juiste aandacht voor kwaliteitsvolle en betaalbare woningen. Dit kan door een goede verhouding tussen privaat initiatieven enerzijds en voldoende sociale huisvesting anderzijds. Diverse privaat investeerders realiseerden recent een aantal nieuwe projecten en maken plannen voor bijkomende wooneenheden. Maar eveneens binnen de sociale huisvesting zitten de actoren niet stil. Op die wijze , privaat en sociale huisvesting, komen er in Diest een 1.000 tal nieuwe wooneenheden bij. Dat zal de druk op de woningmarkt voor een groot deel wegnemen.

Sociale woningen

De sociale huisvestingsmaatschappij Diest Uitbreiding zit in volle expansie. Na een lange voorbereiding werd de wijk Bergveld De Ren (met 93 woningen) onderaan de Kloosterberg in 2015 in gebruik genomen. Er worden door Diest Uitbreiding momenteel een tiental nieuwe projecten opgestart waardoor het woningaantal van Diest Uitbreiding tegen 2019 ruim 1.000 wooneenheden zal bedragen. Hierdoor kunnen de wachttijden sterk ingekort worden. Volgende projecten staan in de steigers of zullen opgestart worden :

- Halve Maanplaats (23 appartementen)
- Schaffensestraat (35 woningen/appartementen)
- Pater Daemsstraat Schaffen (7 woningen)
- Rasop Diest Kaggevinne (30 woningen/appartementen)
Daarnaast worden de bestaande wooneenheden systematisch gerenoveerd. Isolatie van gevels en daken, meer comfort in badkamers en keukens, energievriendelijke verwarming...

NMBS Station Diest

Herwaardering Stationsomgeving

De bouw van de eerste 70 wooneenheden (werken zijn gestart) moet een impuls geven aan de stationswijk. In afwachting van de ontwikkeling van een nieuwe pendelparking door de NMBS, werd ondertussen de huidige pendelparking grondig gerenoveerd en uitgebreid met 120 plaatsen.
Een nieuwe verkeersstudie wordt opgemaakt. Het bestaande verkeersonderzoek dateert immers van 2013 en was aan actualisatie en uitbreiding toe. Dat is nodig omdat het aantal treinreizigers de laatste jaren sterk gestegen is.De bouw van een nieuw busstation voor De Lijn krijgt stilaan vorm. De eerste plannen hiervoor zijn concreet ingediend.

Diest Demert

Zondag 4 september 2016. Nog nooit zoveel volk bij elkaar gezien in Diest. De laatste keer dat er zoveel volk was in de stad was bij de bevrijding, zei een oudere man. Er kwamen massa’s mensen naar de binnenstad. Niet alleen van Diest maar eveneens vanuit de heel brede regio waren ze gekomen om de Demer terug door Diest te zien stromen. En misschien ook wel de eendjes. Want de campagne die de Lions gevoerd hadden voor hun eendjesrace was niet te evenaren.
Het heeft lang geduurd. 4 jaar hebben de werken geduurd, lag de binnenstad open, maar het resultaat mag er best zijn. Het was niet gemakkelijk, niet iedereen stond in het begin achter dit project. Maar met de vordering van de werken steeg ook het draagvlak. Veel mensen kwamen de werken volgen en de Diestenaar werd enthousiaster. Op 4 september 2016 werden de laatste twijfelaars overtuigd. Het was een prachtig feest.
Met heel veel dank aan al diegene die hieraan meegewerkt hebben. Diest heeft zich langs haar mooiste kant laten zien. Veel mensen hebben ons gezegd dat ze fier waren Diestenaar te zijn. En daar doen we het voor. Dat de huidige en de toekomstige Diestenaars graag in hun stad wonen, er zich thuis voelen, hun stad graag willen tonen aan anderen. Een bijzondere dank gaat naar het geduld van de bewoners in de gerenoveerde straten en pleinen. Maar ook naar de uitvoerders die soms in barre weersomstandigheden de klus klaarden.

Diest Demer Diest Demer

Een nieuwe toekomst voor de citadel

In de zomer van 2011 verdwenen de laatste militairen uit de citadel van Diest. De stad kocht de site en maakte een masterplan voor de toekomst. De twee belangrijkste uitgangspunten zijn de versterking van de relatie met de stad en de invulling van het vroegere stadsbastion.
Op termijn zal het nieuwe ziekenhuis er gebouwd worden.
De bestaande gebouwen kregen ondertussen een invulling. Zo hebben de vzw De Lift, de Koninklijke Diestse Turnkring en de Hagelandse Academie voor Beeldende Kunst onderdak gevonden in de citadel. Ook andere verenigingen vonden hun weg naar de citadel. Bovendien worden er in deze unieke omgeving regelmatig activiteiten georganiseerd zoals Citadel'Arte, Circus Ronaldo, Klankenstroom ...

Begijnhof heeft beheersplan

Het begijnhof is één van de pareltjes van Diest en het is tevens Unesco wereld-erfgoed. Hierdoor zijn er strenge voorwaarden bij verbouwingen en/of andere werken.
De Vlaamse overheid keurde in 2016 het beheersplan voor het begijnhof in Diest goed en dat blijft in deze vorm 20 jaar geldig. Hierdoor kan de Vlaamse overheid subsidies geven.
Alle woningen op het begijnhof, met uitzondering van 1, zijn eigendom van het OCMW. Ondertussen werden al enkele woningen in een langdurige erfpacht gegeven aan particulieren die zelf de nodige verbouwingen zullen organiseren. De erfpachten lopen over termijnen van 33/66 jaar. Het systeem van erfpacht zorgt ervoor dat de begijnhofwoningen vlot gerenoveerd worden en dat terwijl de finale eigendom bij het OCMW blijft.

Ruimte voor bedrijven

Op het grondgebied Diest komt er extra bedrijfsruimte bij voor in totaal 52 ha. De uitbreiding met 32 ha van het industrieterrein in Webbekom-Noord en Webbekom- Zuid is goedgekeurd. Aan de Leuvensesteenweg komen er 20 ha bij. In de stationsomgeving is ruimte voorzien voor kantoren en arbeidsintensieve activiteiten.
Dit is een belangrijke impuls voor de werkgelegenheid en de welvaart van onze stad en regio.

Verenigingen en vrijwilligers

Het Diestse verenigingsleven bruist en heeft een rijk en divers aanbod. DDS wil dit zeker mee blijven ondersteunen en promoten.
De grenzeloze inzet van vrijwilligers in verenigingen en organisaties is van onschatbare waarde. Met een duidelijk en uniform vrijwilligersbeleid en via ondersteuning wil DDS deze gemotiveerde mensen naar waarde schatten.

Diest leeft

Niemand zal ontkennen dat er sinds geruime tijd een frisse wind waait door Diest. Traditionele activiteiten werden in een nieuw kleedje gestoken. De vernieuwende initiatieven maken onze stad aangenamer om in te wonen en tegelijk aantrekkelijker voor bezoekers.
Interessante plaatsen zijn dikwijls een inspiratie om leuke dingen te doen. Park Cerckel heeft zijn Retro Jardin, de citadel de Zichtbar, Citadel’Arte, Gladiator-run, het Foodtruckfestival, de aankomst van de wielerkoers ‘Dwars door het Hageland’. Maar ook de binnenstad met de Supermercado en de Ladies City Deluxe ademt frisheid uit. Kunstkaai ging niet meer door op de Kaai, maar deed veel mensen terug het Verstappenplein herontdekken.

Investeren in ontmoeten SOK, De Ketel, Molenhuis en Scafnis

De daken van de ontmoetingscentra De Ketel en Scafnis worden vernieuwd. In Molenstede werd er zwaar geïnvesteerd om goede opvang te bieden aan de diverse en actieve verenigingen. Het vernieuwde Molenhuis is een feit. Een aangenaam vergadercomplex, ruimte om te feesten, een nieuwe keuken, het is allemaal voorzien. De planning van fase 2 inzake de vernieuwing en uitbreiding van het Molenhuis kan nu starten.

In Deurne werd een extra pand aangekocht naast het huidige ontmoetingscentrum SOK. Dit moet het makkelijker maken om een totaalvisie uit te werken voor het ontmoetingscentrum in Deurne.

Repetitieruimtes en petanquebanen op citadel

Jong muzikaal talent kan voortaan op de citadel terecht. De stadsdiensten bouwden er een repetitiebox. De repetitiebox is voorzien van een drumkit , 4 vaste zangmonitors, een mengtafel, 4 zangmicro's, 4 microstatieven. De verhuring verloopt via de jeugddienst en groepen kunnen er elke dag terecht.
In de overdekte loods naast de repetitiebox werden door de stadsdiensten petanquebanen aangelegd. Dit maakt de vele petanqueliefhebbers minder afhankelijk van de weergoden.

Onderhoud wegen en voetpaden

Het stadsbestuur blijft investeren in het onderhoud van de wegen. Jaarlijks wordt er 450 000 Euro aan onderhoud besteed. De voorbije jaren werden al heel wat straten vernieuwd. De volgende jaren staan er nog heel wat straten op het programma.
Bovendien is er vanaf 2017 bijkomend een onderhoudsbudget van 100 000 Euro per jaar voor het herstellen en verbeteren van de voetpaden.

Rioleringen en fietspaden: twee vliegen in één klap

De modernisering van het rioleringsnetwerk blijft een uitdaging. In samenwerking met Aquafin worden een aantal knelpunten weggewerkt. Bij de aanleg van nieuwe rioleringen wordt rekening gehouden met de Europese verplichting inzake de scheiding van regenwater en afvalwater.
Bij uitvoering van de werken vernieuwen we tegelijk het wegdek en leggen we waar mogelijk fietspaden aan. Enkele grotere projecten zijn bij voorbeeld de Klappijstraat, Kelbergenstraat, Halensebaan, Langeberg, Badstraat, Heide en Papenbroek.
Wanneer er rioleringswerken in schoolomgevingen worden uitgevoerd, dan wordt er in het ontwerp bijzondere aandacht geschonken om de omgeving tegelijk verkeersveiliger te maken.

Diest Waterbeheersing

Waterbeheersing systematisch aanpakken

Naast de belangrijke meerwaarde in het kader van de stadsrenovatie en toeristische aantrekkelijkheid biedt de open Demerbedding heel wat extra kansen voor de stockage en de afvoer van regenwater.
Maar ook op andere vlakken werken we verder aan waterbeheersing. Ondertussen werd de capaciteit van het Webbekoms Broek aanzienlijk uitgebreid. De dijken van het buitenbekken werden verhoogd waardoor er heel wat meer opvangcapaciteit gerealiseerd werd.
Via erosieprojecten worden gebieden aangepakt die zorgen voor plaatselijke modder- en wateroverlast. Door de aanleg van houthakseldammen, wilgenteendammen, grasstroken, bufferbekkens…wil de stad toekomstige erosieproblemen voorkomen. Voorbeelden zijn Diesterestraat, Cauwberg, Romblokstraat, Rothstraat, Bergveld de Ren …
Maar ook de waterkwaliteit wordt niet uit het oog verloren. Aquafin verhoogde de capaciteit van de waterzuiveringsinstallatie in de Fabrieksstraat naar 24.000 inwoners. Goed nieuws dus voor de kwaliteit van het water. Voor DDS blijven dus zowel de kwaliteit als de kwantiteit van het water belangrijk.

Eerste IBA's (Individuele Behandeling van Afvalwater) in Diest

Zopas werd een eerste systeem geplaatst voor de individuele behandeling van afvalwater, een IBA. Dit is een systeem dat het huishoudelijk afvalwater van één huisgezin zuivert.
Ecologisch en economisch is het niet altijd rendabel om, zeker in landelijk gebied, alle woningen aan te sluiten op een riolering. Daarom zijn er in het verleden door het Vlaams Gewest zoneringsplannen goedgekeurd waarop is vastgelegd waar riolering komt en waar individuele waterzuivering verplicht wordt.
In Diest gaat het in totaal over 200 woningen die hun afvalwater individueel moeten zuiveren. Jaarlijks voorziet de stad in de plaatsing van een 15-tal IBA’s zodat tegen 2021 de eerste reeks IBA’s operationeel zijn. De overige IBA’s worden nadien geplaatst.

Kinderopvang

Voor DDS Diest is een goede kinderopvang belangrijk. De vorige jaren werden de opvangmogelijkheden fors uitgebreid. De Kliek kwam erbij in de binnenstad en aan de Kloosterberg bouwde het OCMW het nieuwe kinderdagverblijf Het Kevertje. Bijkomend werden scholen via subsidies aangemoedigd om naschoolse opvang te organiseren zodat de eerste opvang in de scholen zelf kan gebeuren, zonder veel verplaatsingen en kort bij de woonplaats. Na de vernieuwing en de uitbreiding van ‘t Kliekske in Deurne, Schaffen Vleugt en Molenstede, opende begin 2016 de vernieuwde BKO (buitenschoolse kinderopvang) in Schaffen de deuren. Veel aandacht ging hierbij naar veiligheid en toegankelijkheid.

Nieuwe kleuterschool in Molenstede

In Molenstede wordt in 2017 de kleuterschool verbouwd en uitgebreid. Door de toewijzing van subsidies voor de bouw van de school, kan er gestart worden met de werken.
Naast een kleuterschool, zal de nieuwbouw een half ondergronds gedeelte bevatten waar een polyvalente ruimte ontstaat. Deze ruimte kan eveneens gebruikt worden door de vele actieve verenigingen. Een win-win voor school en verenigingen.

Kleuterschool Molenstede

Sportinfrastructuur verbeteren

Het sanitair in het Warandestadion werd onlangs onder handen genomen. De stad investeerde zo’n 30.000 euro in deze renovatie. De werken hebben wat op zich laten wachten, maar het resultaat mag nu best gezien worden.
De volgende jaren zullen we een masterplan sportinfrastructuur opmaken voor het hele grondgebied Diest. We willen hiermee een visie ontwikkelen hoe we in de toekomst zullen omgaan met de sportinfrastructuur. Ondertussen blijven we aandacht besteden aan de verbetering van de bestaande Diestse sportinfrastructuur, zowel in het centrum als in de deelgemeenten.

Speelpleinwerking Dassenaarde bouwt nieuw vakantiepaviljoen

Speelpleinwerking Dassenaarde bezorgt kinderen van 4 tot 14 jaar iedere zomer een fijne vakantie in de natuur. Ze knutselen, bouwen kampen, verkleden zich en het ‘buiten spelen’ staat centraal. Gemiddeld zijn er dagelijks 111 kinderen aanwezig. Achter de speelpleinwerking zit een enthousiaste ploeg die zich vrijwillig inzet.
In 2010 werden de oorspronkelijke lokalen aan de Asdonkstraat in Molenstede afgekeurd. Zij voldeden niet meer aan de voorschriften wat betreft veiligheid, comfort en hygiëne. De speelpleinwerking kon in tussentijd terecht in de lokalen van de voetbalclub VVV. Binnen de vzw Dassenaarde ging een stuurgroep op zoek naar de nodige fondsen voor de bouw van een nieuw vakantiepaviljoen. Het nieuw vakantiepaviljoen voor natuur-educatieve en sociaalpedagogische activiteiten wordt momenteel opgetrokken op de oorspronkelijke locatie in Molenstede. Om deze plannen te realiseren, was er ruim 500.000 Euro nodig. De stad voorziet 252 000 Euro. De rest zal de vereniging zelf trachten te verzamelen. Zij kregen hiervoor reeds steun van service-clubs en andere Diestse organisaties,  parochie en bisdom, Europese structuurfondsen en persoonlijke giften.
Tegen de zomer van 2017 gaat de speelwerking terug naar de vertrouwde terreinen van Dassenaarde.

Digitale dienstverlening

In de toekomst kan je als burger altijd en overal terecht bij het digitaal loket van de stad. De stad zal stapsgewijs overgaan tot de digitalisering van de bevolkingsregisters. Door al deze gegevens in te scannen, verhogen we het gebruiksgemak aanzienlijk en kunnen we een betere dienstverlening bieden. De inwoner kan nu reeds tal van documenten digitaal opvragen.

Elektronische informatieborden

Begin 2017 zal het stadsbestuur 5 bijkomende elektronische informatieborden plaatsen. Deze zullen geplaatst worden in de deelgemeenten van Diest om zowel inwoners als bezoekers te informeren.
- Schaffen – Sint-Hubertusplein
- Deurne – aan de Gemeentelijke Basisschool kruising Hasseltsebaan en Meilrijk
- Molenstede – Dorpsstraat aan het ontmoetingscentrum het Molenhuis
- Webbekom – langs de Halensebaan / Eduard Robeynslaan.
- Kaggevinne – aan de kerk
Naast de algemene informatie, zullen plaatselijke activiteiten door de verenigingen vermeld kunnen worden. Met deze borden wil het stadsbestuur zowel inwoners van de deelgemeenten als bezoekers aan de stad Diest snel en correct informeren over (stads-)activiteiten en nuttige mededelingen verspreiden.

Diest gratis WIFI

Gratis WIFI op de Grote Markt en Kaai

Met ingang van de lente 2016 is er op de Grote Markt van Diest gratis Wifi aanwezig. Publieke wifi speelt een belangrijke rol, nu en in de toekomst.
Publieke wifi stelt iedereen in staat om op het internet te surfen, te chatten en te mailen. Dat is alvast een voordeel voor de gebruikers en een extra troef voor het toeristische hart van de stad. Maar publieke wifi verzamelt terzelfdertijd ook heel wat informatie over het publiek dat zich in de wifi-zone bevindt. De gegevens die via wifi verzameld worden, worden daarom best door een openbaar bestuur beheerd.
Je kan op de Grote Markt en Kaai gewoon even inloggen op Diest Free Wifi. Dit kan zowel met je GSM-nummer als met Facebook. Je vult eenmalig enkele gegevens in en je bent verbonden. Er zijn geen kosten voor de gebruikers.

Vernieuwende sociale projecten

Verschillende nieuwe sociale projecten worden ondertussen uitgevoerd. Het sociaal restaurant Beverbeekhuis (in de wijk Poelske) is een feit en vult een leemte die er zeker was. Proficiat aan de verschillende initiatiefnemers. Iedereen is trouwens welkom in dit sociaal restaurant.
Het project van de sociale kruidenier zal niet lang op zich laten wachten. Hier kunnen Diestse inwoners terecht om tegen verlaagde prijzen essentiële voeding aan te kopen.
Er werd door het ocmw een nieuw dienstencentrum ingericht in de voormalige kantoren van Diest Uitbreiding in het paviljoen naast het ziekenhuis in de Hasseltsestraat. Senioren kunnen hier met heel veel vragen en hun vrije tijd terecht. Elke senior is er hartelijk welkom.
De poetsdienst en de zorgdienst van het ocmw maakten een nieuwe doorstart zodat de dienstverlening aan de inwoners blijft bestaan.

Nieuw KLJ lokaal in Deurne

De bouwvergunning voor het nieuwe KLJ lokaal is afgeleverd.
De nieuwe vzw Open Deur!ne, de jongeren en leiding van de jeugdbeweging hebben al hard gewerkt om de nodige middelen samen te krijgen.

Website Open Deur!ne

Nieuwe speeltuigen in speeltuintje Pannehoeve/Valkhoeve

Zowel de kinderen zelf als de ouders en grootouders kunnen voortaan genieten van het vernieuwde speeltuintje.
Nu er ook banken geplaatst zijn is het steevast een stopplaats voor mensen die in de buurt wonen.