WAAROM DDS ?
Ruim 25 jaar geleden sloegen een aantal creatieve en sociaal voelende Diestenaars de handen in mekaar met de bedoeling de plaatselijke Diestse gemeenschap uit te bouwen tot een leefgemeenschap waar het goed zou zijn om er te wonen, te werken, te winkelen, te ondernemen. Die “founding fathers”, als stichtende en ontwerpende leden, kwamen uit diverse hoeken waaronder de CVP-CD&V, de Volksunie, sociale organisaties en tegelijk ook een aantal onafhankelijken.

Anders dan de traditionele politieke partijen? Toch wel. Binnen onze Diestse samenleving willen we met DDS een zo breed mogelijke samenwerking tussen particulieren, bedrijven, verenigingen en publieke instanties. Traditionele partijen beperken dit soms omdat particulieren, bedrijven en verenigingen zich niet willen vereenzelvigen met slechts 1 welbepaalde traditionele partij. Daarom zijn wij met DDS eerder een brede beweging en zeggen wij nooit dat wij alle politieke wijsheid in pacht zouden hebben.

Er werd bij de creatie van DDS, uiteraard ook bij de uitvoering, vooral de nadruk gelegd op het erkennen van de wensen van de bevolking (democratie) en op het stelselmatig streven naar een solidaire samenleving.

DDS heeft de vorige jaren meermaals deel uitgemaakt van de bestuursmeerderheid en momenteel werken wij eveneens sterk aan een mooier en socialer Diest. De bevolking van Diest heeft recht op een sterk en dynamisch bestuur en DDS draagt daar graag actief aan bij.

Wij weten echter dat wij niet perfect zijn. Wie wel ? DDS wil steeds de vinger aan de pols houden en luisteren naar verenigingen, naar personen, naar gezinnen, naar ondernemers, naar sociale organisaties die ons consequent bij de zaak moeten houden en ons zeggen waar we best nog meer aandacht aan geven.

Toch even iets meer over onze waarden die we koesteren.

WAARDEN

Onze waarden ?
Zonder belerend of hoogmoedig te zijn wil DDS werken op basis van een aantal sterke waarden.
We sommen ze even op:

Een democratische samenleving

DDS wenst maximaal aandacht te geven aan een democratische benadering van de samenleving. Daarom staan we sterk op inspraak vanuit de basis, vanuit de bevolking. En als die bevolking zich uitspreekt bij verkiezingen dan willen we elkeen goed informeren en uiteraard ook rekening houden met de uitspraak van de kiezers.

Een solidaire samenleving

DDS zal zich steeds blijven onderscheiden door een gedreven aandacht voor alle lagen van de bevolking. Van de sterkere schouders vragen we meer inspanningen omdat zij ook meer kunnen bijdragen tot een harmonieuze samenleving.

Respect voor de inwoners

In ons gevoerde beleid nemen wij alle inwoners ernstig en dat respect vragen wij ook voor onze eigen opdracht. Wij staan open voor elke oprechte bekommernis vanuit de bevolking. Zeg ons wat goed is en spreek ons aan over wat we nog beter kunnen doen. DDS waardeert elke opmerking, elk advies.

Creativiteit en openheid in het concept en planmatig in de uitvoering

DDS staat voor een open samenleving waarin elk individu, elke groep goede kansen krijgt bij het nastreven van persoonlijke en groepsverwachtingen. Zoals elke inwoner weet DDS dat de bomen niet tot in de hemel groeien. Elke wens zal niet kunnen uitgevoerd worden. Daarom moeten wij een keuze maken en we doen dit liefst met zoveel mogelijk inbreng vanuit de bevolking.

Brede vooruitgang voor maximaal aantal Diestenaars

We streven er naar zoveel mogelijk Diestenaars gelukkig te laten zijn in Diest. Uiteraard blijven we daarin realistisch. Vanuit het gemeentebestuur kunnen wij een aantal zaken faciliteren, makkelijker maken. Publieke instanties hebben die opdracht. Daarom staan wij in het midden. Niet te veel overheid en niet te weinig overheid, maar wel een goed evenwicht tussen datgene wat de overheid moet doen en datgene dat het individu zelf kan doen.

Vreugde geven en vreugde ontvangen

Samenleven heeft eveneens met levensvreugde te maken. Wat zou onze leefgemeenschap zijn zonder de nodige vreugde? Velen onder ons vinden die levensvreugde zelf. Voor diegenen die het bij deze zoektocht niet zo makkelijk hebben willen wij ankerpunten aanreiken, vluchtheuvels aanbieden, stimulansen geven… kortom hen mee op weg helpen binnen een aangename samenleving. Daar wil DDS sterk op inzetten.

Kansen voor elk zinvol particulier initiatief

Wie initiatief neemt krijgt best eerlijke kansen, zeker als het gaat om waardevolle en maatschappelijk gedragen initiatieven. DDS staat voor een goed evenwicht tussen het particulier en het publiek initiatief. Beide, individu en maatschappij, dienen mekaar aan te vullen.